Privacy  Policy

Laatste aanpassing: 14 oktober 2022 - v1.

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Eva Balemans, met als handelsnaam Better World Marketing met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 160/201, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0717.865.524 die de Verwerkingsverantwoordelijke is.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, dit zowel via onze website als via elk contact (per mail, telefoon, contactformulier…) dat je met ons hebt.

Wij stellen ons aan de hand van deze Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
‘Gegevensverwerking’ betekent: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.
De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn de volgende:

- Indien je ons contacteert (b.v. per mail, telefoon,…): de persoonsgegevens die je ons zelf overmaakt;
- Indien je als klant met ons een overeenkomst afsluit: jouw contact -en facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die je met ons zou delen noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.
- Indien je met ons wil samenwerken als freelancer of student: je CV en contact -en adresgegevens.
- Indien je ons contactformulier op de website invult: je naam, voornaam, naam bedrijf en emailadres.

Daarnaast kunnen wij ook volgende persoonsgegevens verwerken van prospecten waaronder mogelijke partners of leveranciers: contactgegevens (naam, email, telefoon,…).

Vandaag worden er geen cookies gebruikt.

2. Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking?

We verwerken jouw persoonsgegevens om jouw verzoek te kunnen beantwoorden op basis van jouw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
We verwerken jouw persoonsgegevens om de opdracht te kunnen uitvoeren die je ons hebt gevraagd uit te voeren, om vervolgens een factuur op te maken op basis van de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en tot slot onze boekhouding te voeren op basis van onze wettelijke verplichting.
We kunnen je gegevens verwerken om met jou een overeenkomst af te sluiten als freelancer of student in het kader van de uitvoering van de overeenkomst dan wel op basis van onze wettelijke verplichting.

Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens als prospect verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang als verwerkingsverantwoordelijke om jou te kunnen contacteren teneinde een potentiële samenwerking te bespreken, jou een offerte te kunnen voorstellen, jou een aanbieding te kunnen doen,…
Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen voor direct marketing worden gebruikt wanneer je toestemming hebt verleend.

3. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
We hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt.
Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Better World Marketing zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de betrokken partijen te informeren.

4. Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen
Better World Marketing zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals omschreven in deze Privacy Policy, of op basis van een wettelijke verplichting of in geval van jouw voorafgaande toestemming.

In bepaalde gevallen kan het wel voorkomen dat Better World Marketing jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid trachten jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Better World Marketing, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Better World Marketing failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die de bedrijfsactiviteiten van Better World Marketing geheel of gedeeltelijk overnemen. Better World Marketing zal in redelijkheid trachten jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit wij jouw gegevens aan genoemde derden bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is, dan wel in bepaalde gevallen niet toelaatbaar zal zijn.

Daarnaast zal Better World Marketing bepaalde persoonsgegevens desgevallend kunnen doorgeven aan de onderaannemers waarmee wij samenwerken zoals bv. freelancers, teneinde de dienst te kunnen leveren waarom je hebt verzocht.

5. Duur van de verwerking?

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen Better World Marketing en jou.

Klantgegevens bewaren wij tot 10 jaar na het afsluiten van de opdracht.

De persoonsgegevens in onze boekhouding bewaren wij voor een duur van minimaal 7 jaar.

CV’s die wij ontvangen van personen die wij niet geschikt achten verwijderen wij onmiddellijk uit onze systemen. CV’s van personen die wij wel geschikt achten maar die niet onmiddellijk (kunnen) worden geselecteerd kunnen wij bewaren gedurende een periode van 1 jaar indien de sollicitant zijn toestemming geeft.

Persoonsgegevens van de studenten waarmee wij samenwerken, bewaren wij tot 5 jaar na afloop van de arbeidsrelatie.

6. Jouw rechten

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je ook een aantal rechten:

Recht op toegang en inzage.
Je hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die Better World Marketing over jou heeft verzameld. Dit betekent dat je kan opvragen of wij persoonsgegevens over jou verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor Better World Marketing die verwerkt en waarom, maar ook met welke categorieën van derden Better World Marketing die eventueel deelt. Je recht van toegang uitoefenen kan door het verzenden via een e-mail naar eva@betterworldmarketing.eu

Better World Marketing heeft daarbij 30 dagen om jouw vraag te verwerken en te beantwoorden.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking.
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te laten verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan je contact opnemen met ons. Vervolgens past Better World Marketing de informatie aan of verwijdert ze deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Better World Marketing vraagt jou daarbij om ook zelf actief wijzigingen in jouw persoonsgegevens te melden zodat we jouw gegevens up-to-date kunnen houden.

Recht op verzet tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing.
Je hebt het recht om, zonder opgave van reden, je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor kan je contact opnemen met Better World Marketing per mail via eva@betterworldmarketing.eu .

Recht van vrije gegevensoverdracht.
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming.
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je steeds over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van jouw toestemming.
Je kan jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar eva@betterworldmarketing.eu , hetzij per post naar Better World Marketing, Jan Van Rijswijcklaan 160/201, 2018 Antwerpen.

Automatische beslissingen en profiling.
De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons niet aan geautomatiseerde gegevensverwerking worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

7. Vragen?
Heb je vragen, ontvang je graag meer informatie over ons privacybeleid of heb je klachten in verband met jouw privacy, inclusief het uitoefenen van uw rechten? Dan kan je contact opnemen met Better World Marketing via eva@betterworldmarketing.eu .


Klaar om je positieve impact te vergroten?

LET'S START
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram